MIZUMA ART GALLERY


TOP › WHAT'S NEW › KONDOH Akino "KiyaKiya" @ Shinsedai Cinema Festival

WHAT'S NEW

2012/06/20
KONDOH Akino "KiyaKiya" @ Shinsedai Cinema Festival

KONDOH Akino's latest animation "KiyaKiya" will be screened at Shinsedai Cinema Festival 2012, Toronto, Canada.

Shinsedai Cinema Festival 2012: July 12 - 15, 2012

Screening: July 13, 7:00 PM
Venue: The Revue Cinema
Address: 400 Roncesvalles Avenue, Toronto, ON M6R 2M9, Canada
Tel: +1 416-531-9950
  • KONDOH Akino
  • KiyaKiya
  • 2010-11
  • single channel animation video
  • 6 min. 39 sec.
WHAT'S NEW List