MIZUMA ART GALLERY


TOP › WHAT'S NEW › MATSUKAGE Hiroyuki and MIYAZAKI Yujiro participate in "OITA TOILENNALE"

WHAT'S NEW

2015/07/18
MATSUKAGE Hiroyuki and MIYAZAKI Yujiro participate in "OITA TOILENNALE"

Date: 18 Jul. - 23 Sep. 2015
Vanue: various place in Oita City

Artists: contact Gonzo, FUJI Hiroshi, FUJIMOTO Takayuki (Kinsei R&D), KAWASAKI Yasuhito, MAJIMA Tatsuo, MATSUKAGE Hiroyuki, Me, MIYAZAKI Yujiro, Nadegata Instant Party, NISHIYAMA Minako| KASAHARA Miki| HARUNA Yuma, OKADA Toshiki, SUIKO, TAKAYAMA Akira (Port B)|ONO Masatsugu|HAYASHI Tatsuki, TOCHIKA, YASUNO TaroWHAT'S NEW List